KIVILCIMLI KÜLLİYATI Kategori

“YOL”UN İLK KİTABI: GENEL DÜŞÜNCELER 9 kitaplık YOL serisinin ilk kitabı Genel Düşünceler. TKP’nin on yıllık çalışmalarının değerlendirilmesi ve ileriye dönük önerilerin somutlandığı dizinin yazılış gerekçesi bu ilk kitapta sunulur. Genel ve Özel nedenler olarak iki gerekçe yazılır: “Bu notları neden kaleme alıyorum? Onu açıklamamak, içine girilmek istenen konunun kapısını açmamak, binaya bacadan dalmak gibi olacak. Uzatmamak için, kaleme sarılışın iki nedenini söyleyelim: 1- Genel neden; 2- Özel neden var.” (Genel Düşünceler, s. 9) Genel nedenler olarak, Kıvılcımıl’nın örgütlenme ile ilgili tüm yazı ve kitaplarında ısrarla belirttiği, Dünya proletarya hareketininDevamını oku
YAKIN TARİHTEN BİRKAÇ MADDE YOL’un ikinci kitabı Yakın Tarihten Birkaç Madde. Bu kitap Kıvılcımlı’nın 1965’te yayınladığı Türkiye’de Kapitalizmin Gelişimi kitabının bir habercisi adeta. Aynı zamanda Osmanlı Tarihi’nin Maddesi eserinin de son bölümünün detaylandırılması gibi. 128 sayfalık bu kitap daha çok Tanzimat sonrası ve Cumhuriyetin ilk yıllarının ekonomik durumu veriler ışığında inceleniyor. Kitabı yeni harflere aktaran Fuat Fegan 1981 Şubat ayında yazdığı sunuşta şunları yazmış: “Yakın Tarihten Birkaç Madde’nin çevirisi daha önce başkaları tarafından büyük ölçüde yapılmıştı. Fakat, metnin yeniden gözden geçirilmesi, boşlukların doldurulması ve en önemlisi, yüzlerce alıntının asıllarıyla karşılaştırılmasıDevamını oku
PARTİ’DE KONAKLAR VE KONUKLAR YOL’un ilk iki kitabında, önce yazma gerekçesi, sonra da dönem öncesi ve dönemin ekonomik durumu tahlil edilmişti. Bu üçüncü kitaptan itibaren gözünü ve sözlerini parti içine çevirir Kıvılcımlı. Parti’de Konaklar ve Konuklar’da Parti’nin başlangıç dönemleri ayrıntısıyla incelenir, değişik dönemlerde Parti’ye katılan ve ayrılan değişik eğilimler değerlendirilir. Parti yürüyüşüne katılıp yürüyen veya yürüyüşü bırakanların sınıf karakteristikleri üzerinde durulur. Kitabın ilk bölümü olan İlk Yol Gösteren Kazıklar bir önceki kitap olan Yakın Tarihten Birkaç Madde’nin devamı niteliğindedir adeta. 19. Yüzyılın başlarından itibaren dönem dönem ekonomik ve sosyal yönlerdenDevamını oku
PARTİ VE FRAKSİYON “Örgüt ve Yasa birliğine en büyük suikast: Fraksiyonizm, hizipçilik, bölücülüktür.” (Kıvılcımlı) Bir önceki “YOL” kitabında o zamana dek Parti içinde görülen çeşitli akımları inceleyen Kıvılcımlı “YOL”’un bu dördüncü kitabında “en büyük suikast” dediği Fraksiyonculuk üzerinde duruyor. Bu kitapta önemli nokta 1927 likidasyonundan sonra partinin yeniden ve yeni bir ruhla toparlanma, uluslararası deneyler ışığında Bolşevik yola yeniden girme döneminin ele alınmış oluşudur. Önce bir tespitte bulunulur: “Türk komünist hareketinin ütopizm devri ‘yamalı ajitasyon’ idi. Orada proletarya ile proleter olmayan sınıfların ajitasyon atılımları kol kola yürüyorlardı. Hazırlık devrinde ‘yamalıDevamını oku
STRATEJİ KONUSU – Parti’nin içine projektör tuttuğu 2 kitaptan sonra, sıra Parti’nin bundan sonra yürüteceği strateji ve uygulayacağı taktikleri önermeye gelmiştir. Öncelikle kısa sayılabilecek bir kitapçıkla strateji konusu (o zamanki kullandığı isimle Sevkülceyş Bahsi) özetçe formül olarak ortaya konur.Kitabın içeriğini incelemeye geçmeden önce, bu kitaplarla birlikte Kıvılcımlı’nın bütün arşivini saklayan, koruyan, tasnif eden ve bizlere ulaşması için büyük çaba sarfeden Fuat Fegan’ın bu kitapçıkla ilgili sunuşunu olduğu gibi yazımıza aktaralım:“SUNUŞ“YOL’un ilk dört kitabından sonra gelen beşinci kitap, çeşitli ana bölümlere ayrılmış çok uzun bir incelemedir. Bunun tümünü bir tek kitaptaDevamını oku
DÜŞMAN BURJUVAZİ – “Burada düşman sınıf deyince, örnek olarak burjuvaziyi alıyorum. Şüphesiz modern kapitalizmde düşman hakim sınıf, bir değil ikidir: Kapitalistler, büyük arazi sahipleri. Hatta Türkiye gibi geri ve tarımsal memleketlerde bir üçüncüsü: Derebeyler veya artıkları bile var. Türkiye’de hakim ekonomik ilişkiler, kapitalist ilişkileri olduğuna göre, Proletarya Devriminin hakim düşmanı da, bu ilişkilerin en ‘saf’ temsilcisi olan burjuvazi olabilir.” (Kitap, s. 9)Strateji planında düşman cephenin öz gücü böyle tanımlanıyor 5b kitabı olan Düşman: Burjuvazi kitabının girişinde.Daha önce 2. Kitap olan Yakın Tarihten Birkaç Madde kitabında görmüştük. Türkiye burjuvazisinin gelişimi, TanzimatDevamını oku
MÜTTEFİK KÖYLÜ – YOL serisini tanıtmaya başladığımızda da yazmıştık. Kıvılcımlı “her biri ayrı kitaplar halinde” diyerek bahsediyordu bu seriden. 2009 yılında yayınladığımızda biz de bu belirlemeye uyarak, seriyi  Kıvılcımlı’nın koyduğu başlıklara uygun biçimde 9 kitap halinde yayınlamıştık. Bu 9 kitabın son 5 kitabı tek bir başlığın bölümleri şeklinde. Ana başlık: Strateji Planı. Bu başlıkta yine Kıvılcımlı’nın tasnifi ile 5 ana bölüm var ve bu bölümler yine “her biri ayrı kitap” halinde. Bu kitaplar: Giriş bölümü saylıacak Strateji Bahsi(konusu), Düşman: Burjuvazi, Müttefik: Köylü, İhtiyat Kuvvet: Milliyet Şark ve Legaliteyi Kullanma (istismar).Devamını oku
İHTİYAT KUVVET; MİLLİYET, ŞARK(DOĞU) [KÜRT MESELESİ] (4) Buraya kadar Kürt sorununu çeşitli yönleriyle inceledi kitap. Ermenilik, nicelikçe ve nitelikçe Kürtlük ve Kürdistan’da sınıf ilişkileri gibi ana konularda yazılan bölümlerden sonra sıra Türk finans kapitalinin sömürgeci politikalarının Kürdistan’da doğurduğu sonuçlara geldi. Kıvılcımlı bu sonuçları, “Tepkiler” ve “İsyanlar” ana başlıklarıyla değerlendiriyor. Değerlendirmelerinden sonra da “Parti ve Doğu” başlığında Parti’ye tutulacak yol ve Kürdistan kurtuluş mücadelesine yapılacak katkılarla ilgili önerilerini sıralıyor. Şimdi biz de bunlara bakalım: “Tepkiler” başlığında öncelikle Kürt halkının sosyal psikolojisi üzerine görüşler öne sürülür. Çeşitli olumsuz ve olumlu örneklerden sonraDevamını oku
İHTİYAT KUVVET; MİLLİYET, ŞARK(DOĞU) [KÜRT MESELESİ] (3) – Kürdistan’da Sosyal İlişkiler ve Sınıflar “Doğu Vilayetlerinin “namuslu” bir istatistiğini bulmak hayaldir.” (s.51) diye başlar bu bölüme Kıvılcımlı. Çok sınırlı verilerle oluşturmaya çalışır görüşlerini. Yine de çok çeşitli rakamlar kullanır. Ve şu genel sonuca varır ilk olarak:“Bu rakamlar sınıf ilişkileri bakımından tasnif edilecek olursa, şu neticeler elde edilir: 1 – Köylülük, 2 – Öteki sınıflar ve zümreler.. Ve bu iki cephenin karşılaşmasında, köylülüğün (Tarımcılar) adeta bütün ve yüce bir kitle hâlinde yükseldiği ve tüm nüfusun % 86.24’ünü kapladığı anlaşılır.” (s. 52)Bu kadarDevamını oku
İHTİYAT KUVVET; MİLLİYET, ŞARK(DOĞU) [KÜRT MESELESİ] (2) Geçen sayıda Kürt Meselesi diye adlandırdığımız kitabın ilk bölümlerini tanıtmaya çalışmıştık. Bu yazıda da bazı başlıkları incelemeye çalışacağız. Fakat anlaşıldığı kadarıyla İhtiyat Kuvvet Milliyet Şark (Doğu) kitabının tamamen tanıtılması birkaç sayı sürebilecek.Ermeni katliamı konusundaki bölümden sonra, genel olarak milliyet, özel olarak da Kürt ulusunun tanımı ve sorunun çözümü üzerine devam eder kitap. Öncelikle çok net bir tespit yaparak girer lafa:“Şurası muhakkak ki milliyet meselesi, Komintern’in olduğundan çok, partimizin en zayıf cephesidir.”( Kitap, s. 21)Daha YOL serisini tanıtmaya başlarken de söylemiştik. YOL’un 9 kitabıDevamını oku